OpenLife - Life and Pension
Wybierz rodzaj dokumentu, z którym chcesz się zapoznać:

Brak dokumentów spełniających kryteria

Wartość Kwartalnego Kuponu (%)
Rok I kw. II kw. III kw. IV kw.
2020 0,00% 1,62% 1,04% 0,79%
2019 1,39% 0,00% 0,53% 1,11%
2018 0,93% 0,16% 0,97% 0,95%
2017 1,26% 0,74% 0,96% 0,63%
2016 0,83% 1,09% 1,19% 0,81%

Zastrzeżenia prawne

Przypominamy, że konstrukcja Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym  „Obligacje Korporacyjne Plus III” przewiduje naliczanie i wypłatę okresowych wypłat zysków (Kwartalny kupon). Wzrost wartości UFK nie oznacza analogicznego wzrostu Wartości rachunku udziałów Klienta.
Wysokość Kwartalnego kuponu obliczana jest jako procentowy wzrost Wartości udziału jednostkowego Funduszu UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6 na ostatni dzień roboczy w danym kwartale kalendarzowym w stosunku do ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego pomniejszony o współczynnik 0,5%. Jego wypłata nastąpi zatem tylko wtedy, gdy tak obliczona wysokość Kwartalnego kuponu przyjmie wartość większą od zera.  
Wypłata środków z tytułu Kwartalnego kuponu należna jest Ubezpieczającemu za liczbę dni trwania ochrony ubezpieczeniowej względem danego Ubezpieczonego w danym kwartale kalendarzowym, za który następuje wypłata.
Wypłata środków z tytułu Kwartalnego kuponu nie spowoduje wzrostu Wartości rachunku udziałów na koniec Okresu ubezpieczenia, ale pomniejszy Wartość rachunku udziałów Ubezpieczającego, ponieważ jest dokonywana poprzez umorzenie z rachunku odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych Funduszu z tego tytułu. Wysokość Kwartalnego kuponu nie jest gwarantowana i jest zmienna w czasie. Może zdarzyć się tak, że wartość Kwartalnego kuponu wynosić będzie 0 zł.

Źródło

Opracowanie własne Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Prezentowane wyniki maja charakter jedynie informacyjny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Dokładne informacje na temat zasad naliczania i wypłaty Kwartalnego kuponu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym  „Obligacje Korporacyjne Plus III” (kod OWU UB_OLIJ162).

Nazwa Funduszu:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6

Waluta:
PLN

Data wyceny:
2021-03-31

Wartość udziału jednostkowego:
180,98

Stopa zwrotu za ostatnie:

3M: 1,59%

6M: 2,90%

12M: 6,69%

Kwartalny Kupon :

2020 IV kw.: 0,79%

2020 III kw.: 1,04%

2020 II kw.: 1,62%

2020 I kw.: 0,00%

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.

Przedstawione na tej stronie notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są ofertą świadczenia usług przez Open Life TU Życie S.A a służą tylko celom informacyjnym. Notowania nie są rekomendacją do zawarcia umowy ubezpieczenia.Historyczne notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.